Komentari/Commentaries

Organizacija državne uprave

Naš komentar za Vijesti o organizaciji državne uprave i broju ministarstava: Ključno pitanje je da li je postojeći broj ministarstava zaista optimalan i neophodan, odnosno da li su pojedini poslovi iz nadležnosti Vlade zahtijevali posebne resore. Na ova pitanja smo… Read More ›

Komentari na PPCG

Komentari Politikon mreže na Nacrt programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2017-2018.  Sažetak Izradi Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) kao sveobuhvatnog dokumenta za planiranje ispunjavanja obaveza koje proističu iz članstva je neophodno pristupiti uz uključivanje interesnih… Read More ›