Palata snova/The Palace of Dreams

Da li znate kako Ismail Kadare vidi pakao totalitarne države? Kao vješto izgrađen sistem u kojem je sve pod kontrolom, gdje su i snovi opasni, podložni klasifikaciji i interpretaciji. Zaposleni u Ministarstvu snova, ili Tabir Saraju, imaju zadatak da sakupljaju, tumače, arhiviraju ili procesuiraju sve potencijalno opasne snove po opstajanje Otomanske imperije (ili staljinističke Albanije, kako vam drago, jer je ta paralela neminovna kod Kadarea). Svake nedjelje jedan san zasluži titulu Velesna i, uz posebnu ceremoniju, bude predstavljen sultanu: najopasniji i najznačajniji, san koji može da uzdrma vješto isprepletene konce i mrežu koja narod drži u pokornosti.

Kad bi kojim slučajem glavni junak Kadareovog remek-djela, Mark-Alem Ćuprilija, radio u crnogorskom Ministarstvu javne uprave (iako nije isključeno da, ako neko izrazi želju, i Ministarstvo snova nađe svoje mjesto u organizaciji uprave), u poslednjoj nedelji februara bi imao pune ruke posla:

San o zajedničkom opozicionom kandidatu za predsjednika. ”Dajte, molim vas, kad se opozicija složila oko nekog pitanja? Dobro, znam, reći ćete jedinstvena odluka o bojkotu parlamenta. Da li je to imalo smisla? Ne. Treba pustiti opoziciju na opoziciju. Šta će tu sve isplivati: optuživanje, etiketiranje, traženje krivca, najmanje 17 kandidata. Ćutati i gledati sa strane. Nisu potrebne dodatne aktivnosti. Zaključak: Bezopasan. Arhivirati.”

San o boljem životu građana. ”Narod zaista još uvijek želi bolje uslove za život? Interesantno. Rekao bih da je zadovoljan. Ali sad kad je Monstat predstavio potrošačku korpu, građani će biti ubijeđeni da je dovoljno 2,06 eura dnevno za život. Penzioneri će doći do zaključka da sa prosječnom penzijom od 285,98 eura mogu živjeti više od četiri mjeseca! Uostalom, stalno su neki izbori. Glas sve manje košta. A moguće je i podići penzije za 0,05%. A onda, standardno, povećati PDV baš za Novu godinu. I, Voilà! Zaključak: Bezopasan. Arhivirati.”

San o sukobu interesa. ”Ne mogu da se ne sjetim šale kad pitaju osnovca šta želi da bude kad poraste, na šta on odgovara kao iz topa: u sukobu interesa. Duboko ukorijenjen san u crnogorskom društvu. Ali nije to toliki problem. Ako baš izađe na površinu neki slučaj, uvijek možemo da kažemo da Vlada apsolutno nije kriva. Ko bi mogao znati šta se sve dešava po imperiji. Zaključak: Bezopasan. Arhivirati.”

San o konstruktivnoj saradnji vladinog i nevladinog sektora. ”Premijer je rekao da nevladin sektor treba da pomogne u kreiranju javnih politika i da se ne bavi politikom. Šta tu nije jasno? Zaključak: Bezopasan. Arhivirati.”

San o nezavisnom javnom servisu. ”Zar neko još uvijek sanja o tome? Nakon što su nezakonito i ekspresno smijenjeni nezavisni članovi u Savjetu RTCG. Nakon što je Skupština hrabro odbila da sprovede odluke suda o vraćanju tih članova u Savjet do okončanja postupka. Nakon kandidature DPS biografa. Dobro, prikupili smo 135 podrški za njega. To bi trebalo da je dovoljno. Ionako niko nikad neće saznati ko ga je podržao. Zaključak: Bezopasan. Arhivirati.”

San o Crnoj Gori u Evropskoj uniji 2025. godine. ”U ovoj Strategiji o kredibilnoj perspektivi proširenja EU na Zapadni Balkana kalkuliše se nespretno sa godinama mogućeg pristupanja Uniji. To može da izazove neka, nerealna, očekivanja kod građana. Istaknuto je i da smo zarobljena država i da ne možemo više da simuliramo reforme. Pominju se veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom na svim nivoima unutar Vlade, preplitanje javnog i privatnog interesa, značaj slobodnih medija, nezavisnog pravosuđa, sprovođenja usvojenih antikorupcijskih mjera i izricanja odvraćajućih sankcija. Sve tačno. Ali šta možemo da uradimo? Kako sad naći žrtve u sopstvenim redovima? Kako poštovati ustav i zakone – da li ima neki priručnik o tome? Zar treba da gledamo opoziciju u emisijama RTCG-a? Kako to mislite treba obezbijediti uslove za fer i demokratske izbore, pa da se opozicija vrati u parlament? Kako da koristimo formulu koju smo licencirali ”jedan zaposleni – četiri glasa” ako poštujemo princip zapošljavanja po zaslugama? Zaključak: Opasan. Velesan. Informisati sultana.”

 Jovana Marović

Izvršna direktorka Politikon mreže

jovana@politikon.me

Kolumna je objavljena u rubrici Forum na portalu Vijesti.

***

Do you know how Ismail Kadare sees the hell of a totalitarian state? As a well-built system in which everything is under control, where even dreams are dangerous and subject to classification and interpretation. Those employed in the Ministry of Dreams, or Tabir Saraj, have the task to collect, interpret, archive and process all potentially dangerous dreams that could pose as hazardous for the survival of the Ottoman Empire (or Stalinistic Albania, take it however you want, since this parallel is imminent in Kadare’s works). Every week one dream deserves the title Arch-Dream, which is with a special ceremony presented to the sultan: the most dangerous and most important, dream which can shake the foundation of the interlaced ends and nets which keep the people in submission.

If by any circumstance the main character of Kadare’s masterpiece, Mark-Alem Ćuprilija, were to be working in the Montenegrin Ministry of Public Administration (although it is not excluded that Ministry of Dreams could find its place in the organisation of the administration) in the last week of February he would have a lot of assignments to work on:

The dream of a single opposition candidate for president: “Come on, please, when has the opposition agreed upon any question? Well, I know that you will mention the joint decision to boycott the parliament. Did that make any sense? No. One should let the opposition onto the opposition. What will emerge from all of this: accusations, labelling, searching for the culprit, at least 17 candidates. To keep one mouth’s shut and look from the distance. No additional activities are necessary. Conclusion: Harmless. Archive it. “

The dream of a better life for the citizens. “People still seek better life conditions? Interesting. I would say that they are content. But now when Monstat has presented the consumer basket, citizens will be convinced that 2.06 euros daily is sufficient for life. Pensioners will come to the conclusion that with the average pension of 285.98 euros one can live up to four months! Besides, there are always some elections. A vote costs less and less. And there could be an increase for pensions of 0.05%. And then, as always, increase the VAT on New Year’s Eve. And, Voilà! Conclusion: Harmless. Archive it. “

The dream of confict of interest. “I can’t remember the joke when a pupil was asked what he wants to be when he grows up, on which he immediately responded with: in conflict of interest. Deeply rooted dream in Montenegrin society. But, that isn’t such a big problem after all. If any case emerges, we can always say that the government is absolutely not guilty. Who could know what is going on around the empire. Conclusion: Harmless, Archive it.”

The dream of a constructive cooperation between the governmental and non-governmental sector. “The Prime Minister has indicated that the non-governmental sector should help in creating public policies and not be involved in politics. What is here not clear? Conclusion: Harmless. Archive it”.

The dream of an independent public media service. “Does anyone still dream about this? After the independent members in the RTCG council were removed illegally and expressly. After the Parliament bravely rejected to implement the court decision to return these members to the council until the completion of the case. After the candidature of the DPS biographer. Well, we have gathered 135 supports for him. That should be sufficient. Anyways, no one would ever know who supported him. Conclusion: Harmless. Archive it.”

The dream of Montenegro being in the EU in 2025. “In this EU’s credible enlargement perspective strategy for the Western Balkans, years of possible accession to the Union are being calculated clumsily. That can evoke some unreal expectations for the citizens. It is noted that we are a captured state and that we can’t continue to simulate reforms. Connections with organised crime and corruption on all levels inside the government are mentioned, interweaving of the public and private interest, the importance of free media, independent judiciary, implementation of adopted anti-corruption measures and pronouncement of adequate sanctions.

All true. But what can we do about it? How do we find victims in our own yard? How should the constitution and laws be respected – is there a manual for that? Should we watch the opposition in RTCG shows? How do you mean that conditions for fair and democratic elections should be ensured, so that the opposition could return to the parliament? How could we use the formula we licensed “one employee – four votes” if we respect the principal of employment by merits? Conclusion: Hazardous. Arch-Dream. Inform the sultan.“Categories:Blog