Komentari/Commentaries

Pet godina pregovora/Five years of negotiations

Nakon pet godina pregovora za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji broj otvorenih poglavlja prestaje da bude reper uspjeha. Ovo je dovoljno dug period u okviru kojeg su rezultati reformi morali biti vidljiviji, a boljitak za građane opipljiviji. Drugim riječima, usvajanje zakona i strateških dokumenata nije dovoljno za vladavinu prava. I u ovom, tehničkom, segmentu brojne aktivnosti su mogle biti brže i efikasnije sprovedene.

Ozbiljan razlog za zabrinutost, kao što je i istaknuto u nedavno objavljenom dokumentu Evropske komisije o trenutnom stanju u okviru poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost), predstavljaju slabo vidljivi rezultati u brojnim oblastima, poput oduzimanja imovine stečene kriminalom ili sprečavanja i kažnjavanja nasilja nad novinarima.

Ograničen uticaj mjera je i u oblastima posebno rizičnim za korupciju, kao što su npr. lokalna samouprava, javne nabavke, privatizacija. Sankcionisanje prekršaja nije djelotvorno i odvraćajuće. Finansijske istrage se ne pokreću sistematično u slučajevima korupcije. Zabrinjavajuće je i to što nedavna istraživanja pokazuju da je procenat povjerenja građana u rad pravosuđa u padu.

Svaki drugi crnogorski građanin nema povjerenja u rad pravosuđa. Prisutan je neprimjeren politički uticaj i na rad drugih institucija. Iz svih pomenutih razloga, potrebne su odlučnije i doslednije reforme, uz sistem odgovornosti i kažnjavanja koji će nas zaista i ubijediti da su institucije nezavisne i svi jednaki pred zakonom.

***

After five years of Montenegrin negotiations with the EU, the number of opened chapters stops being a success indicator. This is a long enough period in which the results of reforms should’ve been more noticeable, and the progress more visible for the citizens. In other words, adopting laws and strategic documents is not sufficient for rule of law. Moreover, even within this technical segment, actions should’ve been carried out faster and more efficient.

A serious reason to worry about is, as it was featured in the recently released document by the European Commission concerning the current state of affairs in chapters 23 (Judiciary and Fundamental rights) and 24 (Justice, Freedom and Security), the lack of noticeable results in numerous fields, such as seizure of property gained through crime or the prevention and sanctioning of violence against journalists.

The limited influence of measures can also be found in areas particularly vulnerable to corruption, such as local governance, public procurements and privatisation. Sanctioning of misdemeanours is not effective and dissuasive. Financial investigations are not being commenced systematically in corruption cases. The recent surveys show that the percentage of citizens who trust the way the judiciary system operates is falling. Every other Montenegrin citizen doesn’t have trust in the judiciary. The inappropriate political influence is ever present in the way other institutions operate. From all aforementioned reasons, what is needed are reforms that will be more decisive and consistent, with a system of responsibility and punishment which will therefore truly convince us that the institutions are independent and that all are equal before the law.

Photo: Jonathan McHugh

%d bloggers like this: