Naš komentar za Vijesti o organizaciji državne uprave i broju ministarstava:

Ključno pitanje je da li je postojeći broj ministarstava zaista optimalan i neophodan, odnosno da li su pojedini poslovi iz nadležnosti Vlade zahtijevali posebne resore. Na ova pitanja smo morali dobiti odgovor prije izbora, a u skladu sa procesom reforme javne uprave, uz utemeljeno obrazloženje izmjena. Vlada svakako nije mogla izaći sa takvom informacijom budući da nije ispunila obaveze iz Plana unutrašnje reorganizacije javnog sektora kojim su bile predviđene analize i procjene u svim ministarstvima o optimalnom broju zaposlenih koji mogu na adekvatan način da iznesu reforme i obavljaju definisane nadležnosti. Ignorisanjem ove obaveze, Vlada je pokazala da reformu ne diktiraju stvarne potrebe za smanjenjem troškova zapošljavanja u javnom sektoru, uz smanjenje neracionalno velike javne potrošnje, kao što je i preporuka Svjetske banke. Nasuprot tome, kalkulacije o broju ministarstava su dobile na značaju tek tokom pregovora o koaliciji za formiranje Vlade, pa opet imamo situaciju u kojoj politika i koalicioni sporazumi „reformišu državnu upravu“. Na taj način, a u skladu sa Uredbom o načinu rada i organizaciji državne uprave, ne postoji ni približno jednak obim poslova u ministarstvima, što se može vidjeti, između ostalog, i po aktivnostima resornih ministara.

Komentar je objavljen u sekciji Politika dnevnog lista Vijesti 11. aprila 2017.

%d bloggers like this: