Komentari/Commentaries

O pregovorima/On EU accession negotiations

Komentar Jovane Marović za dnevni list DAN o toku pregovaračkog procesa sa EU

Velika Britanija već mjesecima ne omogućava otvaranje dva poglavlja u pregovorima sa EU, o čemu Vlada izbjegava da govori. Na tu blokadu je indirektno ukazao nedavno i premijer Duško Marković. Kako Vi to vidite? Da li Crna Gora može biti zadovoljna ostvarenim skoro pet godina od otvaranja pregovora za punopravno članstvo u Evropskoj uniji?

Javnost ima pravo da bude informisana o toku pregovaračkog procesa po svim poglavljima, pa samim tim i da dobije objašnjenje zašto poglavlja koja se odnose na slobodu kretanja radnika i pravo osnivanja preduzeća i slobodu pružanja usluga još uvijek nisu otvorena, odnosno, ako nije riječ o blokiranju, koje to uslove Crna Gora nije ispunila da bi otvorila pregovore o ova dva područja pravne tekovine Evropske unije.

Suprotno tome, Vlada šalje kontradiktorne poruke, a ne postoji ni usaglašen stav između premijera i resornog ministarstva za evropske poslove. Naime, ovo ministarstvo je tvrdnje o blokiranju poglavlja nespretno demantovalo tokom predizborne kampanje, da bi nekoliko mjeseci kasnije sam premijer ponovo pokrenuo navode. To da određena država članica Evropske unije blokira crnogorske pregovore u pojedinim poglavljima ne može biti usputna informacija izrečena prilikom posjete premijera susjednoj zemlji, a da istovremeno Ministarstvo evropskih poslova nema nikakav komentar na pitanja novinara. Akcenat je na komunikaciji važnih informacija o procesu sa javnošću, odnosno strategiji informisanja javnosti.

Što se, pak, tiče strategije rješavanja konkretnog problema, to svakako ne može biti ona koju je ministarstvo najavilo u svom saopštenju iz oktobra, odnosno čekanje da Velika Britanija izađe iz Evropske unije.[1] Ukoliko su zaista ispunjeni svi uslovi za otvaranje ovih poglavlja, sami pregovori ne mogu na bilo koji način da ugroze britanske interese, pa ni politiku o ovim pitanjima. Tim prije što dinamika procesa pregovora za punopravno članstvo Crne Gore u EU zavisi od brojnih faktora. Štaviše, broj otvorenih poglavlja jeste važan, ali se kraj procesa pregovora za punopravno članstvo Crne Gore u EU ne može čak ni naslutiti.

Crna Gora može biti zadovoljna što kao mala država sa ograničenim kapacitetima ispunjava dobar dio svojih tehničkih i administrativnih obaveza iz pregovaračkog procesa. Međutim, politička kriza, sveprisutna korupcija, slabo sprovođenje zakona, nedostatak odgovornosti za učestale zloupotrebe i kršenja zakona, ekonomsko stanje u zemiji, nisu samo znak da demokratija u zemlji nazaduje, već su i pravi pokazatelj ”uspjeha” u pregovorima.

***

Read Jovana Marovic’s comment for DAN on the EU accession negotiations:

Great Britain blocks opening of the two negotiating chapters but the public is not informed what is happening on the ground. Still, the Prime Minister Dusko Markovic indirectly pointed out this problem few days a go. How do you see such situation? Can Montenegro be satisfied with the achievements after almost five years from the opening of accession negotiations?

The public has a right to be informed about the negotiating process within all chapters, and thus to obtain an explanation why the chapters relating to the freedom of movement for workers and freedom to provide services have not yet been opened. If it is not about blocking, it will be good to receive information on the status of fulfilling criteria for opening negotiations on these two areas of the EU acquis.

In contrast, the Government sends contradictory messages. There is no consistent statement even from the prime minister and the relevant ministry for European affairs. Specifically, the ministry denied problems in opening these chapters during the campaign in October and a few months later the prime minister raised issue again. The fact that “certain EU member state” is blocking the Montenegrin negotiations within individual chapters cannot be secondary information delivered during the Prime Minister’s visit of a neighbouring country, without any comment from the Ministry of European Affairs on the subject. It is not a good communication strategy at all.

When it comes to the strategy of solving a specific problem, it certainly cannot be the one that was announced by the ministry in October (waiting for Great Britain to leave the EU).[2] If the state administration really fulfilled all the benchmarks for the opening of these chapters, the negotiations cannot in any way threaten the British interests or its policy on these issues. Particularly having in mind that the dynamics of the negotiation process depends on several factors. Moreover, the number of chapters that have been opened so far is important fact, but the end of the process cannot even be predicted.

Montenegro can be satisfied as a small country with limited capacity about the level of fulfilling technical and administrative obligations within the negotiation process. However, the political crisis, persistent corruption, poor law enforcement, lack of accountability for frequent abuses and violations of the law, the economic situation, are a sign that democracy in the country is declining, but also a true indicator of “success” in the negotiations.

[1] “MVPEI svakako očekuje da će se ovo pitanje razriješiti u narednom periodu, kako Velika Britanije bude prolazila kroz proces istupanja iz Unije, a Crna Gora zauzela 28. mjesto među članicama.”, dostupno na: http://www.mvpei.gov.me/vijesti/166022/REAGOVANJE-MVPEI-POVODOM-TEKSTA-U-DNEVNOM-LISTU-DAN.html

[2] See: http://www.mvpei.gov.me/vijesti/166022/REAGOVANJE-MVPEI-POVODOM-TEKSTA-U-DNEVNOM-LISTU-DAN.html

%d bloggers like this: