Komentari/Commentaries

O Etičkom kodeksu poslanika/On Code of Ethics for MPs

Jovana Marović za dnevni list Vijesti o incidentima u parlamentu

Sukobi poslanika kojima smo sve više svjedoci su nastavak produbljivanja političke krize koja traje već izvjesno vrijeme, a čiji se kraj ne nazire. Atmosfera permanentnog nezadovoljstva, zastrašivanja i etiketiranja, prenešena je, nažalost, i u skupštinsko zdanje. Iako smo neprimjerene scene gledali i ranije, situacija je posebno kulminirala u kontekstu epizode “državni udar” koja sve više polarizuje crnogorsko društvo i političku scenu dok izjave koje se daju ovim povodom od strane pojedinih političkih subjekata, kao i aktivnosti državnih organa na rasvjetljavanju događaja, ne doprinose smirivanju strasti i tenzija. Otuda je odgovornost u određenoj mjeri na svima, ali svakako nije ventil za bilo kakvo nasilno ponašanje.

Dodatno, zadatak poslanika je da poštuju instituciju i šalju pozitivnu sliku o zakonodavnom tijelu koje predstavljaju. Ta svijest je očigledno bila razvijenija na samom početku parlamentarizma, jer su i verbalne polemike uvijek bile kontrolisane. Neprimjerene akcije i vokabular nikako ne mogu biti opravdani, iako dio političkih partija smatra da na taj način dobija političke poene, jača svoju poziciju i ispunjava očekivanja svojih birača. Tim prije, njihova je obaveza da utiču i na svoje simpatizere kako bismo izbjegli sukobe i uvrede i van parlamenta.

Etički kodeks je poželjan mehanizam za definisanje odgovornog i poželjnog ponašanja narodnih poslanika. Međutim, čak ni podnešene prijave o kršenju ovog dokumenta nisu doprinijele njegovom poštovanju, budući da se o njima nije ni raspravljalo. Istina je da bi poslanici trebalo da se odgovorno ponašaju, i bez definisane i pisane obaveze, prema građanima koji su ih izabrali, odnosno sa poštovanjem prema kolegama.

***

Jovana Marovic for the daily Vijesti on the incident in the Parliament

We’re increasingly witnessing conflicts between MPs, which are continuation of the deep political crisis that has been going on for some time. The atmosphere of permanent dissatisfaction, intimidation and labelling has been transferred, unfortunately, to the Parliament. Although we have experienced such conflicts earlier, the situation particularly culminated within the “coup d’etat” context. It is increasingly polarizing the Montenegrin society and the political scene while the statements that are given on this occasion by certain political entities, as well as public authorities’ activities to explain the events, do not contribute to reducing tension.

In addition, the task of MPs is to respect the institution and to send a positive image to the public. This awareness was apparently more developed at the beginning of parliamentarism when even the verbal polemics have been controlled. Inappropriate actions and vocabulary can’t be justified, even though part of the political parties considered it as the background for political points and strengthening its position.

The Code of Ethics for MPs is the preferred mechanism for defining responsibility. However, even submitted applications on violation of this document have not contributed to its respect. However, MPs should act responsibly even without defined and written commitments.

%d bloggers like this: