Aktivnosti/Activities

Vlada i NVO/Government & NGO

Predstavnica Politikon mreže učestvovala je danas u konsultacijama civilnog društva sa predsjednikom Vlade Crne Gore koje je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija.

Predstavnica Politikon mreže učestvovala je u konsultacijama civilnog društva sa predsjednikom Vlade Crne Gore koje je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija.

Naše preporuke upućene premijeru  odnosile su se na:

 • Objavljivanje statističkih podataka koje Vlada dostavlja Evropskoj komisiji uz izvještaje o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 23 (tabele uspjeha), kao i ostale informacije od značaja za proces pregovora, a koje nisu dostupne čak ni članovima radne grupe iz NVO sektora;
 • Potrebu konstruktivnijeg i argumentovanijeg odgovaranja na predloge i sugestije koji dolaze iz civilnog sektora;
 • Redovno održavanje konsultacija predstavnika izvršne vlasti sa civilnim sektorom, uz fokus na sektorskim politikama.

U odnosu na unapređenje konsultacija o Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) , kao i adekvatnijeg praćenja njegovog sprovođenja, Politikon mreža predlaže:

 • Širi obim informacija u okviru izvještaja o sprovođenju PPCG. Budući da izvještaji sada obuhvataju samo informacije o tome da li je određena mjera realizovana ili ne, potrebno je predstaviti sve elemente koje ima i sam PPCG, uključujući i jačanje kapaciteta, kao i podatke o promjenama planiranog broja službenika, i, dodatno, objašnjenje kašnjenja u usvajanju zakona;
 • Organizovanje sastanka civilnog sektora sa nadležnim institucijama za sprovođenje mjera nakon usvajanja trećeg kvartalnog izvještaja o sprovođenju PPCG, odnosno u oktobru. S obzirom na to da je okrugli sto u završnoj fazi izrade PPCG jedini sastanak sa zainteresovanim stranama u vezi sa programom, sastanak o učinjenom tokom godine bi predstavljao početak konsultacija o adaptaciji programa;
 • Organizovanje javnih konsultacija o nacrtu programa u decembru i to u trajanju koje predviđa Uredba o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona.

***

Politikon network’s representative participated today at the consultations with the Montenegrin Prime Minister, organized by the Centre for Development of NGOs.

Our recommendations to the Prime Minister were related to:

 • Publication of statistics (tables of success) submitted to the European Commission by the Government alongside with reports on the Action Plan for Chapter 23 implementation, as well as other information relevant to the negotiation process which are currently not available even to the NGO members within the working group 23;
 • Need for constructive and substantive respond to proposals and suggestions coming from the civil sector;
 • Regular maintenance of the consultations between executive and civil sector, with a focus on sectoral policies.

When it comes to the improvement of the consultation process on the Programme of Montenegro’s accession to the European Union (PPCG), as well as monitoring of its implementation, Politikon suggests:

 • Expanding the scope of information within the reports on the PPCG implementation. Since reports now include information whether a particular measure is realized or not, it is also important to present all the PPCG elements, including capacity building, as well as information about changes in the number of planned staff alongside with an explanation why certain regulation is not adopted on time;
 • Organizing a meeting of the civil sector with the relevant institutions which are implementing measures. This meeting should be organized after the adoption of the third quarterly report on the PPCG implementation, respectively, in October. Given the fact that the round table in the final stage of programme preparation is the only meeting with stakeholders, proposed meeting would serve as the beginning of consultations on the adaptation of the programme;
 • Organizing final public consultations in December within the framework provided by the Decree on the procedure and manner of conducting public debate in preparing laws.
%d bloggers like this: